Spring naar inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Robert Vriesman (mindfulnesshilversum.com)

Robert Vriesman, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34239130, verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en ik, indien van toepassing, die gegevens nodig hebben om uw (Electronisch) Patiënten Dossier goed te vormen en bij te houden.

Ik neem uw privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop ik privacy in acht neem:

  1. Ik waarder het vertrouwen dat u in mij stelt door uw persoonsgegevens aan mij te verstrekken. Ik zal uw persoonsgegevens altijd op een eerlijke manier gebruiken en volgens de wettelijke eisen.
  2. U heeft recht op duidelijke informatie over de manier waarop ik uw persoonsgegevens gebruik. Ik zal steeds transparant met u communiceren over welke informatie ik verzamel, wat ik er mee doe, met wie ik de informatie deel en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
  3. Bescherming persoonsgegevens: Ik zal alle redelijke en noodzakelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Zie ook hieronder bij "Beveiliging".
  4. Ik zal voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en ik zal samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zal ik handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Privacyregelement Robert Vriesman

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
Voor- en achternaam, voorletters, BurgerServiceNummer (BSN), geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, legitimatiegegevens en gegevens ten behoeve van het meedoen aan de training. Indien er sprake is van een declaratie bij uw zorgverzekeraar worden tevens verwerkt: huisarts, polisnummer van uw zorgverzekering en eventueel uw aanvullende verzekering.

Waarom deze gegevens nodig zijn:
Robert Vriesman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het beoordelen en afhandelen van een inschrijving of aanmelding.
- Het leveren van de dienst mindfulnesstraining volgens de wettelijke voorwaarden.
- Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt(e)/deelne(e)m(st)er in de praktijk.
- Uw huisarts te kunnen contacteren indien dit nodig is (na uw toestemming).
- Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
- U te kunnen bellen of veilig e-mailen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
- Voor het meedoen aan een effectmetingsonderzoek (indien wenselijk en daarbij anoniem en met uw toestemming)

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor mijn communicatie met uw zorgverzekering, indien van toepassing.

In kaart brengen websitebezoek:
Robert Vriesman gebruikt alleen cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Ik sla uw browsergedrag niet op. Ik verkoop uw gegevens niet aan derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hier elders vermeld e-mailadres, dan verwijder ik deze informatie.

Doorgifte buiten de EER:
Robert Vriesman geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Robert Vriesman ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Hyperlinks:
De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Robert Vriesman is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Robert Vriesman neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Robert Vriesman) tussen zit.

Hoe lang Robert Vriesman de gegevens dient te bewaren:
Ik zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 15 jaar (medische gegevens). Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Delen met anderen:
Robert Vriesman verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bedrijven met wie ik samenwerk zijn Trompbx (patientendossier CRSInternet), Embloom (effectmetingsonderzoek) en Vecozo (verplichte COV check).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: robert apenstaartje mindfulnesshilversum punt com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om het e.e.a. te bespreken. Verder vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij dient u in deze kopie uw pasfoto en BurgerServiceNummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Robert Vriesman zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U dient tevens het verzoek te ondertekenen in de praktijk.

Beveiliging:
Robert Vriesman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op mij. Robert Vriesman heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software
- Software-updates zijn geactualiseerd.
- Website beveiligd met SSL certificaat.
- De persoonsgegevens en software voor het Electronisch Patienten Dossier ( EPD ) staan op een server in een beveiligde omgeving.

Ik hou, om uw deelname zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat Robert Vriesman zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u Robert Vriesman verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met uw deelnameworden in uw medische dossier opgeslagen.
  • Gegevens van cliënt(e)/deelne(e)m(st)er worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.